ÁSZF

Azinkvizítor.hu / ÁSZF

A Világom Közepén Kft. (Cg.: 01-09-198151; székhely: H- 1225 Budapest, Nagytétényi út 234/I. szám, 2. emelet 6. ajtó)  által, termékértékesítés körében alkalmazott

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
 

A szerződés tárgya és a szerződés hatálya

Jelen szerződés tárgya a www.azinkvizitor.hu URL címen elérhető internetes webáruházban található valamennyi beárazott, rendelhető és előrendelhető könyvnek (a továbbiakban: Termék) a Világom Közepén Kft. továbbá a vele szerződő jogalany között megkötött egyedi adásvételi szerződés általános feltételeinek rendezése.
 

Az ÁSZF 2019. március 14. napjától határozatlan időtartamra lép hatályba, és az a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.

 

A Szerződő felek

Jelen szerződés az Világom Közepén Kft., mint eladó (a továbbiakban Eladó) és a megrendelő, mint vevő (a továbbiakban Megrendelő) között jön létre. Eladó kizárólag a www.azinkvizitor.hu internetes oldalon (a továbbiakban Honlap) keresztül leadott rendelésekért felel és kizárólag a Honlapon keresztül leadott megrendeléseket teljesíti.

 

Eladó:

Világom Közepén Kft.,

Székhely: H- 1225 Budapest, Nagytétényi út 234/I. szám, 2. emelet 6. ajtó

E-mail: azinkvizitorponthu@gmail.com

Cégjegyzék: 01-09-198151

Adószám: 24148005-2-43

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-86997/2015

 

Megrendelő: minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó Termékét a Honlap igénybevételével online megvásárolja.

 

Kisegítő szabályok

A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó székhelyére, illetve a Megrendelőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

A Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen rendelkezés megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Megrendelő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a 2. pontban nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.

A levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül a Megrendelővel közölt jognyilatkozatot a postára adását követő

(a) Magyarországon 5. (ötödik),

napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az Eladó a Megrendelő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.

A Megrendelő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely, általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.

Az egyedi adásvételi szerződésben, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) Korm. rendeletaz elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló az 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései az irányadók. Bármelyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelenné válása a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

Az egyedi adásvételi szerződés létrejötte

Hozzáférés az eladói szolgáltatáshoz

A Megrendelő az Eladó szolgáltatásaihoz a Honlapon keresztül fér hozzá. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Honlapon történő vásárlás során, az első egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) létrejötte révén az Eladó – a termékrendelés során megjelölt adataival – automatikusan regisztrálja, és erről e-mailben értesíti a Megrendelőt. 

Megrendelő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe bármely eladói szolgáltatást, amennyiben a honlaphoz tartozó regisztrációt eredményesen végrehajtja. Megrendelő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz és a vásárláshoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje. Az Európai Parlament és a Tanács adatvédelemre vonatkozó 2016/679 rendelete („GDPR​” a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) szerinti Adatvédelmi Tájékoztatást a fenti honlapon találja „Adatvédelmi Tájékoztató” címen.

Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Megrendelő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat Megrendelő részére vissza kell fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes megrendelői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. Megrendelő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik. Visszaélésszerű joggyakorlásnak minősül különösen, ha a visszaküldött termékről egyértelműen megállapítható, hogy az nem a hétköznapi használatából eredő kopás eredményeként veszített eredeti mennyiségéből vagy minőségéből.

Eladó nem vállal felelősséget a Honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért. Az Eladót nem terheli felelősség a Honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Megrendelő érdekkörében merül fel, az Eladónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani részére. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Megrendelő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.

A termékek kiválasztása

Megrendelő az egyes termékek kiválasztását a felhasználói felület segítségével tudja végrehajtani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő Terméket kínálja fel értékesítésre. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés megrendelői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Megrendelő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó jogosult a fenti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.

A vásárlás (a termékrendelés)

Megrendelő a felület értelemszerű alkalmazásával a legalább egy termékből álló csomagba (az úgynevezett ‘Kosárba’) tudja a kiválasztott árucikket vagy árucikkeket gyűjteni. Megrendelő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon módosíthatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig nem keletkezik.

Amennyiben a Megrendelő a kosarában lévő termékeken már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a ‘Rendelés folytatása’ gomb megnyomása révén, elsőként a név, szállítási cím, továbbá a fizetési és a szállítási mód megadása (kiválasztása), illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett foganatosíthatja. A Megrendelő a termékrendelést ezt közvetően a szállítási és a számlázási adatok, majd az esetleges különböző kedvezményekre jogosító kuponkódok rögzítésével, végezetül pedig az ÁSZF elfogadásával folytathatja.

Megrendelő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen az ’Elküldés’ ikonra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. A Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően.

A Megrendelő által elküldött ajánlat megérkezését az Eladó késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Ha Megrendelő rendelését már elküldte az Eladó részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 (egy) napon belül jeleznie kell az Eladó felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg az Eladó az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Eladó részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre az Eladó és a Megrendelő között. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet. Az egyedi adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza (teljességi záradék).

Az Egyedi adásvételi szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha a felek azt a megváltozott tartalomra tekintettel egyáltalán nem kötötték volna meg.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Feltüntetett árak

A Honlapon a termékek mellett feltüntetett vételár a végső, bruttó fogyasztói ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót, és amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. A szállítási díj külön értendő, melyről a Honlap ’Könyv’ menüpontra klikkelve tájékozódhat. A termékek mellett megjelölt ár tartalmazza a Magyarországra történő kiszállítás költségét, annak mértéke a megrendelés során a kosár menüponton belül külön nem kerül feltüntetésre.

A termékek árainak változtatásának a jogát fenntartjuk.

Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az Eladó kötelezi magát arra, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron értékesíti a Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes feltételek vonatkoznak.

A vételár teljesítésének módja

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési mód igénybevételével hajtható végre, és a Megrendelő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

Az előreutalásos vásárlás

Előreutalásos vásárlás esetén a Megrendelő a vételárat előre átutalja az Eladó UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000076-95410004 számú pénzintézeti számlájára.

Az Eladó kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Megrendelő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 17h00 órával bezárólag az Eladó fentiekben megjelölt bankszámláján jóváírásra került.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

Az Eladó minden esetben elektronikus számlát állít ki a megrendelésről, amely e-mailen, e-számlaként megérkezik a Megrendelő e-mail fiókjába. Amennyiben a számlát nem a regisztrált Megrendelő nevére, hanem másik névre (pl. cégnévre) kéri, kérjük a Számlázási és szállítási adatok menüpontban adja hozzá a számlázási címet. Kérjük, rendelése során járjon el kellő gondossággal, mivel utólag számlát más névre és címre kiállítani már nincsen lehetőségünk.

A kiszállítás, a termék átvétele és a panaszkezelés

A megvásárolt termék kiszállítása futárszolgálat vagy a Posta közreműködése útján valósul meg.

A futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Megrendelőt késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Megrendelő jogosult rendelkezni. A futár munkanapokon 8h00 és 17h00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot. Postai kiszállítás esetén a Magyar Posta ütemezése szerint kerül a megvásárolt termék kiszállításra.

Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Megrendelő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Megrendelő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

Megrendelő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

Megrendelő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Megrendelő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Megrendelő köteles.

Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Megrendelőre, amikor a Megrendelő birtokba veszi a terméket.

Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Megrendelőnek panasza merül fel, úgy azt a Honlapon található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Eladó székhelyére is megküldheti, lehetőség szerint, dokumentált bizonyítékkal. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Megrendelőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Megrendelő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.

Az ÁSZF módosítása, az egyedi adásvételi szerződés megszűnése, és az elállási tilalmak

 ÁSZF módosítása

Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

Az Eladó a fenti alakító hatalmasság gyakorlásáról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a Honlapon, külön közleményben értesíti a Megrendelőt és a leendő szerződéses partnereit.

A szerződés megszüntetése

A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve bármikor megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

Elállás

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Elállási szándékát elektronikus úton küldött levél útján vagy postai úton jelezheti, de a rendelés hivatkozási számát mindenképpen jelezze a lemondás alkalmával.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.

Fogyasztó köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A terméket a legnagyobb biztonsággal becsomagolva a Fogyasztó nevének feltüntetésével saját költségén küldje vissza az Eladónak. Fogyasztó elállási jogának gyakorlása esetén az Eladó köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, használattól mentes állapotban visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét a szállítási díjjal együtt, legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszatéríteni. Eladó mindaddig visszatarthatja az áru árának visszafizetését, amíg vissza nem kapta az árut, vagy amíg a Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltat arra vonatkozóan, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza. Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó más fizetési módot is alkalmazhat, de ebből adódóan Fogyasztót semmilyen többletdíj nem terheli. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költségek viselését. Az Eladó nem vállalja át a visszaszállítás költségét a Fogyasztótól és nem is gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, lebonyolításáról. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Megrendelőt nem illeti meg az elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. A Szerződő Felek kölcsönösen ilyen jellegűnek minősítik azt az árucikket, aminek az elállási jognyilatkozathoz mellékelt állaga, darabszáma, tömege, űrtartalma vagy más módon kifejezett nettó mennyisége az eredeti termék nettó minőségének, illetve mennyiségének 30 (harminc) %-át nem éri el. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható.

Megrendelő érdekmúlásra hivatkozással az egyedi adásvételi szerződéstől nem jogosult elállni

amennyiben az Eladó a szolgáltatás teljesítését jogos okból megtagadta;

az átutalás késedelme, illetőleg alkalmatlan fizetési mód vagy eszköz részéről történt igénybevétele miatt;

ha a termékrendelést a nemzeti vagy a vallási ünnep első napját megelőzően kevesebb, mint 4 (négy) munkanappal nyújtotta be, és kifejezetten az ünnep alkalmából szeretett volna hozzájutni az Eladó árucikkéhez.

Jótállás, szavatosság

Kellékszavatosság

Megrendelő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Megrendelő érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Kellékszavatosság az eladóval szemben érvényesíthető a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Eladó a termék hibájáért- a vásárláskor a termékben már meglévő hiba vagy ok miatt bekövetkezett hibáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amelynek az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, esetleg ekkor még nem lehet felismerni. Könyvek esetében ez azt jelenti, hogyha a megrendelt könyv olyan mértékben nyomdai hibás, amely az élvezeti értékét jelentősen csökkentheti, esetleg szállítás során megsérült, akkor azt díjmentesen kicseréljük.

Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

Megrendelő közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Megrendelő igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, nem köteles Megrendelő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Megrendelő a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) az Eladót terhelik.

Termékszavatosság

Kellékszavatosság helyett a Megrendelő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – a kellékszavatossági részben meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatosság esetén a Megrendelő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Megrendelőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a termék forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Megrendelő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Jótállás

Eladó nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Felelősség kizárása

Az Eladó nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan

– a Honlap használatából vagy üzemzavarából,

– az adatok bárki által történő megváltoztatásából,

– az információtovábbítási késedelemből adódó,

– vírusok által okozott,

– szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,

– vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – a változást megelőző és a Megrendelőnek visszaigazolt – ár érvényes és kerül felszámításra. Fenntartjuk a jogot kedvezményes és akciós áron adott termékeink megrendelésenkénti mennyiségkorlátozására.

Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék az Eladó tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Megrendelő birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Eladó irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Záró rendelkezések

Eladó tájékoztatja Megrendelőt, hogy a szolgáltatónál tárolt adatok védelméről az általa üzemeltetett szerveren a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte, az üzemeltetés során ezen intézkedéseket folyamatosan frissíti Megrendelő adatainak védelme érdekében a releváns titkosítási algoritmusok használatával.

Megrendelő a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést Eladó ügyfélszolgálatával folytatott telefonos vagy (postai, illetve elektronikus) levelezés keretében foganatosított megkereséssel kezdeményezheti. Az ügyfélszolgálat elérhetőségét (levelezési cím, telefonszám) Eladó a Honlapon feltünteti. A hagyományos elérhetőségeken felül Eladó vállalja, hogy ügyintézés céljából a weboldalán bárki számára hozzáférhető, online levelezési felületet biztosít, illetve e-mail címét közzéteszi. A beérkezett panaszokat Eladó öt munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről – a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidejűleg – Megrendelőt értesíti.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Megrendelő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Pest Megyei Békéltető Testület címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Telefonszáma: +36-1-269-0703. Levelezési címe: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81. Weboldala a panaszrendezes.hu internetes címen érhető el.

 

Kelt: Budapest, 2019. március 14.