Adatkezelési tájékoztató

Azinkvizítor.hu / Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ              

Az alábbiakban a Világom Közepén Kft. (székhely: 1225 Budapest, Nagytétényi út 234/i 2. emelet 6.; cégjegyzékszám: 01-09-198151; a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett, www.azinkvizitor.hu URL alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) adatkezelési elveit tartalmazza (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató). Jelen Adatkezelési Tájékoztató tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak abban az esetben küldünk, ha megjelenik a könyvünk folytatása és Ön megadta az e-mail címét. Rendszerüzenetet, csak szükség esetén küldünk.  Az adatokat a biztonságosan tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át kivéve, ha az adatszolgáltatási kötelezettséget jogszabályi rendelkezés írja elő.  Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, de az nem lesz több mint, amennyit amúgy megadott részünkre és az adatok törlését is bármikor kérheti írásban az elérhetőségeinken (célszerű e-mailben kérni „azinkvizitorponthu@gmail.com” címen).

Fogalmak (hasznos elolvasni) 

  1. Általános tudnivalók

Jelen tájékoztató nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek esetlegesen az Adatkezelő weboldaláról hyperlinkkel érhetőek el.

A weboldal meglátogatásával (megnyitásával) egyidejűleg a Felhasználó mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a weboldalt felkereső személyek, felhasználók személyes adataihoz fűződő jogát. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a weboldalon megszerzett adatokat a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseire.

Az Adatkezelő a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a weboldalon leírt szolgáltatás (könyvértékesítés postai szolgáltatások és/vagy futárszolgálat igénybe vételével) teljesítéséhez és a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.

A Felhasználó az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával, regisztrációjával a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az Adatkezelő elektronikus levele(ke)t, hírlevelet küldjön szolgáltatásairól, kivéve, ha a Felhasználó előbbi üzenetek kifejezett letiltását kéri. A Felhasználó a hírlevelek küldését egyébként bármikor letilthatja.

Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait nem adja át harmadik személyek részére, kivéve, ha ahhoz adott Felhasználó hozzájárult, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget kötelező jogszabályi rendelkezés írja elő.

Az Adatkezelő a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz a Felhasználó személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.

A Weboldalon a Weboldal hatékonyságának javítása érdekében ún. anonim látogatásazonosító (COOKIE) kerül alkalmazásra. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul, a Weboldal látogatóinak számítógépére egy „süti” (COOKIE) kerül elmentésre, amelynek segítségével egy program elemzi a Weboldal használatára vonatkozó információkat is beleértve. Az adatok elemzése névtelenül, nem beazonosítható módon történik. Amennyiben a Felhasználó a látogatásazonosító beállításait szeretné megváltoztatni, azt a Weboldal alján (a lábrészben) teheti meg.

A megszerzett információkat az Adatkezelő kizárólag szolgáltatásainak, illetve a Weboldalának javítására használja fel. A Weboldal Felhasználói előbbi adatkezelés tényét a Weboldal megnyitásával kifejezetten elfogadják, illetve amennyiben előbbiek (COOKIE-K) kizárását kívánják, akkor a webböngészőben beállíthatják, hogy megakadályozzák „sütik” (COOKIE) elmentését a számítógép merevlemezére, ezzel azonban tudomásul veszik, hogy esetenként nem tekinthető meg megfelelő módon a teljes Weboldal.

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó – az Adatkezelő részére elektronikus vagy postai úton megküldött – kérésére haladéktalanul törli. (célszerű e-mailben kérni  „azinkvizitorponthu@gmail.com” címen).

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmában bármikor módosítás(oka)t eszközöljön. Az aktuális Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakról a Felhasználó a Weboldal „Adatkezelési Tájékoztató” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

  1. Adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelésnek célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében a felsorolt adatokat kérjük vásárlóinktól / felhasználóinktól:

Adat

Adatkezelés célja

név (vezeték és keresztnév)

a)      a vásárló / felhasználó azonosítása, a többi vásárlótól / felhasználótól való megkülönböztetése

telefonszám

a)      kapcsolattartás, pl.: a futár tudja értesíteni

e-mail cím

a)      kapcsolattartás, ide küldjük a rendelésről a visszaigazolást, majd a vevő nevére és címére kiállított számlát

b)      szükség esetén rendszerüzenet küldése, valamint

c)      rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (pl.: dedikálás, a könyv offline megvásárlási lehetősége)

d)     adatkezelő weboldalán esetlegesen meghirdetésre kerülő további termék reklámozása (értesítés a jelenleg meghirdetett könyv esetleges folytatásáról…)

lakcím

a)      a számla kiállítása és

b)      a megvásárolt termék kézbesítése miatt szükséges

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Egyes szolgáltatások (vásárlás) kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

Az adatok felhasználását, panaszok kezelését ügyfélszolgálatunk végzi. (ilyen esetben célszerű e-mailt küldeni  „azinkvizitorponthu@gmail.com” címre).

 

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

​           Adatok módosítása, törlése, zárolása

A Felhasználó bármikor módosíthatja a Weboldalon keresztül vagy kizárólag írásban kérheti adatainak helyesbítését a valamint Weboldalunkon elhelyezett elérhetőségeken. Szolgáltató vállalja, hogy 15 munkanapon belül válaszol a kérésre, tájékoztatja kérelmezőt az adathordozási jogáról és annak érvényesíthetőségének módjáról.

A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását a szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.).

A látogató / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

           Tájékoztatás kérése

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az „azinkvizitorponthu@gmail.com” címen.

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a panaszkezelési szabályzat szerint.

           Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen:

           Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Adattovábbítás harmadik, külső személyhez nem történik.

Külső szolgáltatók tevékenysége

Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

Magyar Posta www.posta.hu

és/vagy

Gyűjtőszállítás.hu Kft. Székhely: 2013 Pomáz, Sólyom utca 10.
Cégjegyzékszám: 13-09-184452
Adószám: 25828803-2-13

Iroda: 1097 Budapest Gubacsi út 30., A épület, 1/111.
Továbbított adatok köre: vásárló / felhasználó neve, telefonszáma, email címe, irányítószám, szállítási cím és név, kiszállítandó termékek száma.
Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása. Szükség esetén egyéb futárszolgálat is bevonásra kerülhet.

A Világom Közepén Kft. adatkezelési azonosító száma: NAIH-86997/2015.

A fentiekben leírt adatok fizikai tárolásának helye: ABplusz. www.abplusz.hu